• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5

اعضای جدید هیئت مدیره

3 دیدگاه

در اجرای مواد21، 22 و 23 قانون نظام صنفی و مقررات مربوط،  انتخابات اتحادیه صنف تولید و فروش گلاب و عرقیات گیاهی کاشان در تاریخ 1399/04/09 برگزار و این افراد به مدت 4 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله و اجرای قوانین نظام صنفی موفق و موید باشند.

 

اقای سید رضا نوابی ،  رئیس هیئت مدیره

آقای اکبر علی حاجی ، نایب رئیس اول

آقای سید مجتبی مظلومیان ، نایب رئیس دوم

آقای حمید نمازی فرد ، دبیر اتحادیه

آقای مهدی تقی زاده علوی ، خزانه دار

آقای سید محمد سیدی ، بازرس


برچسب ها : انتخابات اتحادیه گلاب هیئت مدیره اتحادیه گلاب

1399/04/20

دیدگاه ها
ارسال دیدگاه

اهداف کلی اتحادیه؛ ارتقاء صنعت گلاب و عرقیات شهرستان کاشان در محورهای اجرایی و علمی حل مشکلات تولید کننندگان گلاب راهنمایی مشتریان عزیز برای خرید گلاب مرغوب و اعتبار دادن به واحدهای تولیدی و توزیعی