بازدید تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین اتریش از واحدهای اتحادیه

بازدید تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین اتریش از واحدهای اتحادیه

1396/02/23 اخبار 753 بازدید

در روز چهارشنبه 02/20/ 1396 تعدادی از پزشکان طب سنتی دانشگاه وین از کارگاه ها و گلستان های گل محمدی بازدید کردند . آنها با نحوه تولید گلاب و عرقیات گیاهی آشنا شدند .

در این بازدید که رییس آکادمی طب سنتی دانشگاه وین نیز حضور داشت آمادگی خود و دانشگاه وین را جهت همکاری با اتحادیه  در ابعاد مختلف اعلام نمودند .