واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان

واحد تحقیق و توسعه اتحادیه گلاب کاشان

تاریخ مقاله: 1396/04/14

اتحادیه گلاب کاشان بر آن شده است تا واحد تحقیق و توسعه خود را با هدف رفع مشکلات تولیدکنندگان و ارتقاء این صنعت ایجاد نماید تا در کنار مدیران به رفع چالش ها بپردازد .

مشاهده 26 نظر