هیئت مدیره

 • آقای سیدرضا نوابی
  • بازدیدها: 4864
  • 1395/09/15
  • کامنت ها: 0

  آقای سیدرضا نوابی

  رئیس هیئت مدیره

 • آقای حمید نمازی فرد
  • بازدیدها: 4813
  • 1395/09/15
  • کامنت ها: 0

  آقای حمید نمازی فرد

  دبیر اتحادیه

 • آقای اکبر علی حاجی قمصری
  • بازدیدها: 5541
  • 1395/09/15
  • کامنت ها: 0

  آقای اکبر علی حاجی قمصری

  نایب رئیس اول

 • آقای مهدی تقی زاده علوی
  • بازدیدها: 4957
  • 1395/09/15
  • کامنت ها: 0

  آقای مهدی تقی زاده علوی

  خزانه دار

 • آقای سید مجتبی مظلومیان
  • بازدیدها: 4893
  • 1395/09/15
  • کامنت ها: 0

  آقای سید مجتبی مظلومیان

  نایب رئیس دوم